در حال بار گذاری

مقالات > بهره مندي از اثرات رواني رنگ در صنعت

مطالعه درباره رنگ ملاحظاتي را در زمينه هاي فيزيك، فيزيولوژي و روانشناسي پيش مي آورد. شناخت و درك كردن بهتر رنگ ها مي تواند در زندگي روزمره و يا شغلي شما تاثيرات فراواني داشته باشد. آيا تا به حال دقت كرده ايد كه چرا شركت هاي تبليغاتي و طراحان خودرو از اشكال و شمايل به خصوصي استفاده مي كنند؟ دليلش اين است كه يك تاثير رواني رنگ ها وجود دارد كه شما را جذب آن مي كند.
رنگ ها بخشي از زندگي ما هستند. با توجه به اثرات بسيار كم در سيستم هاي مختلف و نقش آن در طراحي و توسعه سيستم هاي انساني، ارگونومي و مطالعه ويژگي هاي رنگ ها، اثرات آن بر انسان و روانشناسي او و فرايند دريافت و تحليل رنگ ها، براي مهندسين صنايع و طراحان سيستم هاي صنعتي- خدماتي لازم است تا در اين عرصه تحقيقات بيشتري انجام شود. پژوهش دانشمندان نشان مي دهد، رنگ ها همان گونه كه بر روح و روان آدمي تاثيرات گوناگوني مي گذارند، جسم او را نيز تحت تاثير قرار مي دهند.
مساله اي كه وجود دارد اين است كه در صنعت بسياري از مشكلات وجود دارد كه آنها را مي توانيم با استفاده از تاثيرات رواني كه رنگ بر آدمي دارد از پيش پا برداشته و بلكه بهره برداري لازم را ايجاد بسترهاي مناسب و محيطهاي سالم جهت انجام فعاليت هاي لازم ايجاد نماييم.
تحقيقات كم و پراكنده اي پيرامون اثرات رواني رنگ بر افزايش كارايي در سازمان و نيز مخاطبان سازمان انجام گرفته اما هيچ يك از ميان تحقيقات به صورت تخصصي به اين موضوع نپرداخته است و همچنان اين موضوع در مهجوريت به سر مي برد. شايد دليل اصلي آن تنوع حوزه هاي فرهنگي و مديريتي در سازمان ها باشد كه در كنار توجه به ابعاد روانشناختي فردي ابراز نظر مطلق و علمي را دشوار مي كند.
نگارنده در ساليان گذشته تجربياتي جهت انجام تحقيقات و اجراي آن در زمينه تاثيرات رواني رنگ در صنعت داشته ام كه آن را پياده نموده و نتايج مطلوب و دلخواهي را از انجام كار گرفته ام كه اگر ميخواست از طريق ديگري دنبال گردد- قطعا با هزينه هاي زياد و نتايج ضعيف به همراه ميبود. كاربردهايي كه من از آنها استفاده نموده ام گرم نمودن محيط كار (به صورت غير واقعي) نيز سبك جلوه دادن بار در نزد كارگران بوده است.