در حال بار گذاری

ليست پروژه هاي انجام شده

ليست پروژه هاي انجام شده شركت مارال از سال 80 به بعد

 

سالهاي80و 81

تاريخ

شماره قرارداد

محل اجرا

مبلغ پيمان (ريال)

مقدار به كيلومتر

شرح كار

رديف

11/11/80

17942

كل راههاي استان فارس

3112000000

2000

خريد خط استان فارس

1

2/2/81

813

كل راههاي استان لرستان

837000000

640

خريد خط استان لرستان

2

29/2/81

2845/14 الف

كل راههاي استان كردستان

1362500000

973

خريد خط استان كردستان

3

15/7/81

9993/91

كل راههاي استان آ.ش

2587500000

1500

خريد خط استان آ.ش

4

14/11/81

33061

كل راههاي استان گيلان

2311500000

581

خريد خط استان گيلان

5

26/11/81

14486

كل راههاي استان لرستان

1687500000

1250

خريد خط استان لرستان

6

20/12/81

28051/14 الف

كل راههاي استان كردستان

445000000

315

خريد خط استان كردستان

7

-------

-------

---------

12343000000

7259

جـمــع

سال 82

30/2/82

3497

كل راههاي استان كرمانشاه

1500000000

1000

خريد خط استان كرمانشاه

1

25/4/82

7697

كل راههاي استان ايلام

1148900000

806

خريد خط استان ايلام

2

9/9/82

5 الف/29544

كل راههاي استان خوزستان

767500000

500

خريد خط استان خوزستان

3

16/12/82

31721/14 الف

كل راههاي استان كردستان

440000000

270

خريد خط استان كردستان

4

18/12/82

46842

كل راههاي استان گيلان

1072500000

312

خريد خط استان گيلان

5

24/12/82

5-الف/42653

كل راههاي استان خوزستان

1000000000

651

خريد خط استان خوزستان

6

-------

-------

---------

5928900000

3539

جـمــع

سال 83

29/1/83

8311419

كل راههاي استان كرمانشاه

1250000000

698

خريد خط استان كرمانشاه

1

12/2/83

1618/ص14

كل محوطه بندر و مجتمع 400 واحدي بندر امام

848750000

محوطه‌هاي بندر ومجتمع 400واحد بندرامام

اداره كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان

2

20/2/83

2059/17/الف

كل راههاي استان لرستان

4665000000

1250

خريد خط استان لرستان

3

14/4/83

13409

كل راههاي استان گيلان

4875000000

1250

خريد خط استان گيلان

4

15/6/83

22107

كل راههاي استان گيلان

1410000000

375

خريد خط استان گيلان

5

21/6/83

13830

كل راههاي استان بوشهر

3522218750

1309

خريد خط استان بوشهر

6

14/7/83

17/13318

كل راههاي استان اردبيل

1302776376

555/555

خريد خط استان اردبيل

7

10/10/83

4546

كل راههاي استان فارس

3125000000

5/1185

خريد خط استان فارس

8

10/10/83

9548

كل راههاي استان فارس

1875000000

5/687

خريد خط استان فارس

9

20/11/83

5-الف/41589

كل راههاي استان خوزستان

3847500000

1125

خريد خط استان خوزستان

10

-------

-------

---------

26721245126

6007

جـمــع

 

 

سال 84

تاريخ

شماره قرارداد

محل اجرا

مبلغ پيمان (ريال)

مقدار به كيلومتر

شرح كار

رديف

4/4/84

23/5604

كل راههاي استان كهگيلويه

4875000000

1250

خريد خط استان كهگيلويه‌وبويراحمد

1

23/4/84

6593-الف

كل راههاي استان قزوين

625000000

625/186

خريد خط استان قزوين

2

23/4/84

6592-الف

كل راههاي استان قزوين

65500000

625/19

خريد خط استان قزوين

3

23/3/84

2558

كل راههاي استان فارس

3124996500

192/1096

خريد خط استان فارس

4

13/6/84

11253/22/الف

كل راههاي استان بوشهر

5175000000

1625

خريد خط استان بوشهر

5

27/11/84

5405

كل راههاي استان خوزستان

2252052481

1000

خريد خط خوزستان

6

-------

-------

---------

16117548981

442/5150

جـمــع

سال 85

22/1/85

287

راههاي استان خوزستان

2500000000

1125

خريد خط خوزستان

1

24/4/85

14221/25

راههای استان آ.غ

2180989498

911

خريد خط آ.غ

2

26/7/85

16000/22/الف

راههای بوشهر

199800000

66600

خريد خط استان بوشهر

3

24/5/85

10947/22/الف

راههای بوشهر

2461875000

847

خريد خط استان بوشهر

4

19/6/85

1897

راههای استان خوزستان

7437500000

2500

خريد خط استان خوزستان

5

13/12/85

51590/85

منطقه ويژه پارس جنوبی

11925000000

عمليات راهداری

سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس

6

14/12/85

4172

راههاي استان خوزستان

6526317055

1875

خريد خط خوزستان

7

-------

-------

---------

33231481553

73858

جـمــع

سال 86

8/3/86

5593

راههای استان فارس

000,000,000,10

3279

خريد خط فارس

1

6/10/86

2833

راههاي استان خوزستان

036،413 ، 992 ، 1

650

خريد خط خوزستان

2

-------

-------

---------

413,036,992,11

3279

جـمــع

سال 87

16/2/87

2692

راههای استان فارس

9.998.178.640

2932

خريد خط فارس

1

12/8/87

9767

راههای استان کرمان

2.450.000.000

666

خريد خط کرمان

2

2/9/87

42314

راههای استان خوزستان

10.040.000.000

3000

خريد خط خوزستان

3

30/9/87

47589

راههای استان خوزستان

9.855.000.000

3000

خريد خط خوزستان

4

30/8/87

20959/22

اداره كل راه و ترابري بوشهر

969.100.000

---------

فروش رنگ وگلاسبيد

5

26/12/87

763

صادرات به عراق

000 ،160 ،500

---------

فروش رنگ ترافيك

6

-------

-------

---------

33.812.438.640

9598

جـمــع

               

سال 88

30/1/88

3431/91

اداره كل راه و ترابري آ.ش

000,000,347 ,1

---------

فروش رنگ وگلاسبيد

1

10/01/88

133-الف5

راههاي مرزي استان خوزستان

000 ، 000 ، 000 ،6

---------

خريد خط خوزستان

2

5/2/88

1003

اداره  راه لارستان

000,000,950 ,4

---------

خريد خط لارستان

3

2/3/88

4715/14

راههاي استان كردستان

000 ،000 ، 369 ،6

---------

خريد خط كردستان

4

9/3/88

119

صادرات به عراق

000 ،160 ،500

---------

فروش رنگ ترافيك

5

15/5/88

11949

راههاي استان كردستان

000 ، 965 ،439

---------

اجراي خط نوشته و خطوط عرضي

6

8/5/88

11194

راههاي استان فارس

000 ،000 ،000 ،10

---------

خريد خط فارس

7

17/06/88

404

صادرات به عراق

000 ،376 ،138

---------

فروش رنگ ترافيك

8

18/6/88

28317

اداره كل راه و ترابري خوزستان

000,000,360 ,1

---------

فروش رنگ وگلاسبيد

9

18/7/88

31763-الف5

اداره كل راه و ترابري خوزستان

000 ، 000 ، 935

---------

خريد خط خوزستان

10

20/8/88

38863-الف5

اداره كل راه و ترابري خوزستان

000 ، 000 ، 085 ،5

---------

خريد خط خوزستان

11

4/12/88

56750-الف5

اداره كل راه و ترابري خوزستان

000  ،500 ،437 ،10

2500

خريد خط خوزستان

12

-------

-------

---------

000,001,562,47

---------

جـمــع

سال 89

06/05/89

20938-الف5

محورهاي حوزه استحفاظي

000,000,050 ,13

---------

خريد خط خوزستان

1

10/5/89

13052/14

راههاي استان كردستان

000 ، 000 ،489

3600متر

اجراي خط نوشته و خطوط عرضي

2

17/07/89

16750-22-الف

اداره كل راه و ترابري بوشهر

000,000,074 ,1

---------

فروش رنگ وگلاسبيد

3

25/7/89

34671-الف5

اداره كل راه و ترابري خوزستان

000 ،750 ،703 ،12

3000

خريد خط خوزستان

4

12/8/89

12552

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري اروميه

000 ،100 ،503

---------

خط كشي معابر شهرستان اروميه

5

13/8/89

29984/91

اداره راه و ترابري آذربايجان شرقي

000 ،000 ،404 ،3

---------

خريد خط آذربايجان شرقي

6

25/10/89

48140/42/44

استانداري خوزستان

000 ،000 ،000 ،9

---------

خط كشي معابر شهري خوزستان

7

10/12/89

45056-الف5

محورهاي حوزه استحفاظي

927,569,731,13

---------

خريد خط خوزستان

8

-------

-------

---------

927,419,955,53

---------

جـمــع

سال 90

12/04/90

5013/90/ص

اداره كل راه و ترابري استان فارس

400,159,681 ,5

---------

خريد خط استان فارس

1

25/07/90

26723/25

اداره كل راه و ترابري استان آذربایجان غربی

250,621,379,6

---------

خرید خط استان آذربایجان غربی

2

15/11/90

64572/الف5

راههای استان خوزستان

500,997,360,8

1700

خرید خط خوزستان

3

-------

-------

---------

150,778,421,20

---------

جـمــع

سال 91

7/4/91

15726/الف5

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

000,300,202,11

2000

خرید خط خوزستان

1

29/7/91

25799/91/ص

اداره راه و شهرسازی استان فارس

000,000,000,14

2000

خرید خط فارس

2

21/12/91

5964/1900

شهرداری اهواز

000/260/694

 

شهرداری منطقه 8 اهواز

3

5/12/91

93170-الف5

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

000/000/650

---------

فروش رنگ و گلاسبید

4

27/12/91

4544/2-13/24

پتروشیمی بندر امام

000,720,094,2

---------

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

5

-------

-------

---------

000,280,641,28

---------

جـمــع

سال 93

30/01/93

7353

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

6،737،548،125

750

خرید خط خوزستان

1

01/04/93

3911

اداره راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

4،497،880،000

---------

خرید رنگ سرد ترافیکی

2

23/04/93

14077

اداره راه و شهرسازی استان فارس

19،200،000،000

2000

خرید خط فارس

3

10/08/93

36711

اداره راه و شهرسازی استان بوشهر

3،846،261،408

367

خرید خط بوشهر

4

18/08/93

17075

اداره راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

7،274،800،000

750

خرید خط چهارمحال و بختیاری

5

17/09/93

31847

اداره راه و شهرسازی استان فارس

19،780،000،000

2000

خرید خط فارس

6

06/11/93

107526

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

12،843،896،000

1000

خرید خط خوزستان

7

06/11/93

107527

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

12،849،772،000

1000

خرید خط خوزستان

8

--------

---------

---------

87،030،157،533

7867

جــمــــع

سال 94

1

خرید خط فارس

2000

21،780،000،000

اداره راه و شهرسازی استان فارس

3025

26/01/94

2

خرید خط آذربایجان شرقی

1500

11،546،175،722

اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

36201/91

26/05/94

3

خرید خط خوزستان

400

  5،336،218،150

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

116012/الف 5

14/11/94

4

خرید خط فارس

2500

33،000،000،000

اداره راه و شهرسازی استان فارس

43316/94/ص

17/12/94

5

خرید خط خوزستان

2000

22،453،576،080

اداره راه و شهرسازی استان خوزستان

129592/الف-5

18/12/94